ပနားမားလွ်ိဳ႕၀ွက္စာတမ္းေပါက္ၾကားမႈ ျမန္မာကုမၸဏီ ၆ ခု ပါ၀င္ | DVB