ကင္မရာျဖင့္ လုိက္လံ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း (႐ုပ္သံ) - DVB