ေငြလဲနႈန္း သတ္မွတ္ေရး – စီးပြားေရးမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ေမးျမန္းျခင္း | DVB