ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု အမည္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခု အမည္ေျပာင္းလဲတာကို ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး အ႒မ ေျမာက္ေန႔မွာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေ႐း၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို စိုက္ပ်ိဳးေ႐း၊ ေမြးျမဴေရး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာအျဖစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု႐ဲ႕ ဝန္ႀကီးေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့ ျပင္ပတတ္သိပညာရွင္ႏွစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဦးဗဟိန္းကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈလက္လက္မႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ အင္ဂ်င္နီယာတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းေဌးကို ခန္႔အပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔လြတ္ေတာ္မွာေတာ့ ကတိသစၥာမျပဳရေသးတဲ့ ခန္႔အပ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းခိုင္တို႔က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေ႐ွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ေသာ္ဇင္မ်ဳိး)  

More News
Up