ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲတင္သြင္း အတည္ျပဳ - DVB