ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကိီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နိီ၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း (႐ုပ္သံ)

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မေျမာက္ေန႔အစည္းအေဝးမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက လႊတ္ေတာ္မွာ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆန္စပါး ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္႐ွာေဖြၿပီး လယ္သမားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

More News
Up