ဂိတ္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ရမည့္ လမ္းတံတားဂိတ္ ၁၆၁ ခုစာရင္း (သတင္းဓာတ္ပံု)

ျမန္မာျပည္တ၀န္း ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး  အတြင္းရွိ လမ္း/တံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံတဲ့ ဂိတ္ေပါင္း ၁၆၁ ဂိတ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေကာက္ခံျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဂိတ္ေတြထဲမွာ ကယားျပည္နယ္ (၄) ဂိတ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (၃၉) ဂိတ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (၉)ဂိတ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၉)ဂိတ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (၂၂)ဂိတ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး(၆)ဂိတ္၊ မြန္ျပည္နယ္ (၄) ဂိတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (၁၈)ဂိတ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (၃)ဂိတ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(၂၅)ဂိတ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး (၂၂)ဂိတ္ စုစုေပါင္း(၁၆၁)ဂိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းတံတားဂိတ္(၁၆၁)စာရင္းအျပည့္အစံု  

More News
Up