ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း မနက္ျဖန္စမည္

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းရဲ႕ ပထမဆံုး စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ First Myanmar Investment Co., Ltd (FMI) က မနက္ျဖန္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အစုရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းက မနက္ျဖန္စတင္မယ့္ စေတာ့ရွယ္ယာ အေျချပဳႏႈန္းထားကို ဒီကေန႔ေၾကညာရာမွာ စေတာ့ရွယ္ယာတယူနစ္ကို ၂ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ တေန႔တာအတြင္း အျမင့္ဆုံးတက္ခြင့္ျပဳတဲ့ေစ်းႏႈန္းက သုံးေသာင္းတစ္ေထာင္က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးက်ခြင့္ျပဳတဲ့ေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင့္ဆုံးနဲ႔ အနိမ့္ဆုံးေစ်းေတြကို သတ္မွတ္မႈဟာ  စေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြ အလြန္အကြၽံက်ဆင္းမႈနဲ႔ ျမင့္တက္မႈဒဏ္ေတြကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စေတာ့ေရာင္းခ်ေရးစနစ္ေတြက ေဘာင္သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလို႔ သိရပါတယ္။ စေတာ့ေစ်းတက္ျခင္း၊ က်ျခင္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီရဲ႕ အနာဂတ္အလားအလာ၊ ေရာင္းလိုအား၊ ဝယ္လိုအားေတြအေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ First Myanmar Investment Company (FMI) ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္စမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒျပဌာန္းမႈနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င္႔သုံးၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကနဦးဆံုး အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါတယ္။ FMI ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္ ဦးသိမ္းေ၀ (ခ) ဆာ့ခ်္ပန္းက “ရန္ကုန္စေတာ့ အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ အတည္ျပဳခ်က္အား ပထမဆံုးလက္ခံရ႐ိွေသာကုမၸဏီျဖစ္ရျခင္းအတြက္FMI အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းဤသို႔ ပထမဦးဆံုး စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရ႐ိွမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္တခုျဖစ္ပါေၾကာင္း YSX တြင္ စာရင္းတင္သြင္းမႈ ရ႐ိွျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အစု႐ွယ္ယာရွင္မ်ားအား ေငြေပၚ လြယ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အခြင့္အေရးတရပ္ရ႐ိွေစပါေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုးတက္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ပိုမိုရ႐ိွေစပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း” ကုမၸဏီ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လိုင္စင္ရေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္း  ၀ယ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွာ စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အစု႐ွယ္ယာရွင္ေတြဟာ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ အစု႐ွယ္ယာမ်ားအား စတင္ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း မ႐ိွေသးတဲ့ အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအေနနဲ႔ အစု႐ွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ စာရင္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ထားရန္လိုအပ္တယ္လို႔ FMI က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တတ္သိ နားလည္သူေတြက ရွယ္ယာ၀ယ္လိုသူေတြအေနနဲ႔ မ၀ယ္ယူမီမွာ စေတာ့ပြဲစားကုမၸဏီေတြ၊ ေငြးေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီေတြထံက အၾကံဉာဏ္ေတြရယူၾကဖို႔နဲ႔ သုေတသန အဖြဲ႔ေတြက ထုတ္ျပန္တဲ့အခ်က္ေတြကို စနစ္တက်ေလ့လာဖတ္႐ႈဖို႔လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပၾက ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွယ္ယာကိုအခြန္ေဆာင္၀င္ေငြနဲ႔ ၀ယ္သူရွိသလို အခြန္ေရွာင္၀င္ေငြ၊ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးေတြနဲ႔လည္း ၀ယ္ယူမႈေတြေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းထား ၿပီးျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဥပေဒနဲ႔ စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တယ္လုိ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဟာ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုမၸဏီေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ KBZ Stirling Coleman Securities Co., Ltd.,  CB Securities Ltd., AYA Trust Securities Co., Ltd., KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. တို႔ကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းရဲ႕ ေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ FMI ဟာ ညီေနာင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Serge Pun & Associates (SPA) နဲ႔ Yoma Strategic Holdings Ltd. တို႔နဲ႔ အနီးကပ္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ First Myanmar Investment Co., Ltd. ဟာ လက္႐ိွ အစု႐ွယ္ယာရွင္ ၆,၇၀၀ ေက်ာ္႐ိွၿပီး  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ အိမ္ေရာေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေရးက႑နဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ က႑ စတဲ့ အဓိကက႑ႀကီး ၃ ရပ္မွာ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတယ္လို႔ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။  မစ္ဆူဘစ္႐ီွ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၊ အာ႐ွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ လစ္ပိုကုမၸဏီအုပ္စု၊ တယ္လီေနာ၊ ပါဆန္ကုန္တိုက္တို႔ အပါအ၀င္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ လည္းဖက္စပ္လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ရန္ကုန္ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းရွိ ျမဝတီဘဏ္ ရံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံု ေဟာင္းမွာ မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up