လာမည့္သႀကၤန္တြင္ ေပ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ မ႑ပ္ႀကီး ၂၃ ခုသာ ေဆာက္ခြင့္ေပးမည္ - DVB