ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားခံရသူအျဖစ္ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း အျပည့္အစံု...

More News
Up