ေဒါက္တာေအာင္သူ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားခံရသူအျဖစ္ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ ေဒါက္တာေအာင္သူရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း အျပည့္အစံု...

More News
Up