လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးစာရင္း တင္သြင္း - DVB