တ႐ုတ္ကြန္ဂရက္က ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔က ၿပီးစီးတဲ့ တ႐ုတ္အမ်ိးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေ၀းမွာ ခ်မွတ္တဲ့ အစိုးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ဆင္ဟြာသတင္းက မတ္ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ဖို႔၊ အနည္းဆုံး ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူ ၁၀ သန္း အလုပ္အကိုင္သစ္ ရရွိေရးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ၿပီးဆုံးခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ဂရက္က ခ်မွတ္တဲ့ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) မွာ သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို စီစီတီဗြီက စုစည္းခဲ့ပါတယ္။ ၁။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ စနစ္တခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္။ ၂။ ျပည္နယ္လက္ေအာက္ခံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီေတြကို ေလထု၊ ေရထုနဲ႔ ေျမဆီလႊြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈေတြမွာ ေဒါင္လိုက္စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ၃။ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေငြေၾကးအာမခံနဲ႔ ပင္စင္စီမံကိန္းေတြ တိုးတက္ေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ လူမႈအာမခံစနစ္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ၄။ အစိုးရက ေဒသခံေတြအတြက္ အေျခခံအိမ္ရာေတြ ေထာက္ပံ့မယ္။ ၅။ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္သစ္ သန္း ၅၀ ကို ဖန္တီးမယ္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို အားေပးမယ္။ ၆။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ အထက္တန္းပညာေရး မသင္မေနရစနစ္ က်င့္သုံးဖို႔နဲ႔ အလယ္တန္းနဲ႔ သက္ေမြးမႈ ပညာသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ က်ဴရွင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ရဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ၇။ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၂၀၁၀ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ႏွစ္ဆျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚ၊ ေက်းလက္လူထုရဲ႕ ၀င္ေငြကို ၂ ဆ တိုးျမင့္လာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထား။ ဒါဟာ ေက်းလက္ေနသူမ်ားနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ လူေနမႈစနစ္ကို တိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္။ ၈။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ဟာ အင္တာနက္အေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ ေနရာေတြကို က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္တဲ့အထိ အဆင့္ျမႇင့္မယ္။ ၉။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတြမွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္နဲ႔ အေျခခ်ေနသူေတြအတြက္ လက္ရွိေနထိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့ စနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ ၁၀။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းေတြကို လူေနထူထပ္တဲ့ ေဒသ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိေျပးဆြဲႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ ၅၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

More News
Up