၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး ကိုင္တြယ္မည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က အဆိုျပဳတဲ့ ျပည္ေတာင္စု ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကုိ တင္ျပပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ဦး ခန္႔အပ္ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးအမည္ စာရင္းသိရွိဖို႔အတြက္ ရက္အနည္းငယ္ လိုဦးမယ္လို႔  သတင္းရရွိပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုကို မူလအတိုင္းထားရွိမွာၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခုကိုေတာ့ ျဖဳတ္လိုက္ပါတယ္။ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခုကေတာ့ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္းလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခုကို ေပါင္းၿပီး သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၁ ခုထဲ ထားရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို ေပါင္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္လာပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို ေပါင္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္လာပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းခဲ့ ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္လာ ပါတယ္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို ေပါင္းၿပီး အလုပ္သမားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို ေပါင္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို ေပါင္းၿပီ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ မူလအတိုင္း ထားရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္တိုးလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနက တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု ၁။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၄။ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၆။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၁) ၇။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၂) ၈။သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၃) ၉။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၄) ၁၀။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန(၅) ၁၁။ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန (၆) ၁၂။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁၃။ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၄။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၁၅။ ေမြးျမဴေရးေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်းလက္ဖြၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁၆။ ဆက္သြယ္ေရးစာတိုက္နွင့္ ေျကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန ၁၇။ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၁၈။ ပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးနွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၁၉။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ၂၀။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၂၁။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၂၂။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၂၃။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၄။ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၂၅။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၆။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၂၇။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ၂၈။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ၂၉။ ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ၃၀။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၂။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ၃၃။ ရထားပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၄။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၃၅။ သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ၃၆။ ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃၆ ဌာနရွိတဲ႔အတြက္ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ဒု၀န္ႀကီးေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up