ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ား ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြး | DVB