တရားမ၀င္အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိပါက သတင္းေပးရန္ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားေျပာ | DVB