ကားဂိုေဒါင္ၿဖိဳခ်ရာတြင္ ေျမတူးစက္ေပၚပိ (႐ုပ္သံ) - DVB