ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သမၼတ ကိုသာ ေရြးၾကလိမ့္္မယ္

ယခုတေလာ.. ပုဂၢလိကပိုင္ စာနယ္ဇင္းတခိ်ဳ႕တြင္ပါရိွသည့္ အန္အယ္လ္ဒီကတင္မည့္ သမၼတေလာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမႉးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား မည္သူျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မည္သူကိုေရြးခ်ယ္ထားသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ လူစိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး သတင္းမ်ားျဖစ္ေနေပသည္။ အန္အယ္လ္ဒီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္သစ္၏ အႀကိီးအမႉးေလာင္း ေလးဦးအမည္ကို ျပည္ပသတင္းဌာတခုသို႔ ေျပာၾကားသည္႔ သတင္းထြက္လာၿပီး ေနာက္တြင္၊ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာလ်ွင္ ပါတီ၏တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူျဖစ္ၿပီး အျခားသူတို႔ေျပာဆိုေသာသတင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ လိုက္သည္ဟု  အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေၾကျငာခ်က္ထြက္ေပၚလာသည့္တိုင္ေအာင္ရပ္မသြားဘဲ၊ သမၼတေလာင္း ခန္႔မွန္းေျခသတင္းမ်ား ဆက္လက္ထြက္ေပၚလ်က္ရိွေနျပန္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမဲအမွန္အကန္ျဖင့္ ပထမဆံုးတက္လာမည့္ သမၼတ၊ အစိုးရအဖဲြ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအမႈးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာေလးနက္ေသာအေၾကာင္းမ်ားရိွေနပါသည္။ အဓိက အားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတ၊ ဒု-သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွဘဲ ပိတ္ ပင္ထားခံရသျဖင့္၎၊ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရိွပါက သမၼတအထက္ကေနမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ၎ မည္သူ သမၼတျဖစ္မည္နည္းဆုိသည္ကို ပို၍စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သမၼတ အထက္တြင္ေနမည္၊ သမၼတတြင္ အာဏာရိွမည္မ ဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္တဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေျပာၾကားခ်က္သည္ သမၼတတာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ကာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ထပ္မံေျပာဆုိမႈမရိွေတာ့ေခ်။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ႏွင့္ တႀကိမ္စီသာေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကကာ  (၂၅-၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္မူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယတႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျပန္သည္။ အဘက္ဘက္ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ရႈေလ့လာၿပီး က်ေနာ္သံုးသပ္မိသည္မွာ ….၅၉ (စ) ကိုျပင္ဆင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးကုိ လက္ရိွလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္ထက္ ေနာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပိုမိုစိတ္ခ် ေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသည့္တိုင္လက္ရိွလႊတ္ေတာ္- ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရိွရန္မေသခ်ာ၍ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္ကိုဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္း အလ်င္အျမန္ျပင္ဆင္ရန္လည္းမျဖစ္နိုင္ပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္တိုင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳရဦးမည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္တို အတြင္းၿပီးစီးႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္၊  ၅၉ (စ) ကိုမျပင္ဆင္ႏို္င္မီွ သမၼတသစ္တစ္ဦးကုိ တင္ေျမႇာက္ၿပီး အစိုးရဖဲြ႔စည္းေရးႏွင့္ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရးကို အရင္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းကသာ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သစ္စတင္က်င္းပၿပီး သမၼတသစ္တစ္ဦးတင္ေျမွာက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔အစည္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးတုိ႔မွာ အစိုးရေဟာင္းထံမွ အာဏာ လဲႊေျပာင္းရယူ ေရးအတြက္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တြင္မွ…. ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို၊  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မဲျဖင့္ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရပါမည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျပာဆိုနားလယ္မႈရၿပီး သားျဖစ္လ်ွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲကို အလြယ္တကူရႏုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ၅၉ (စ) ကုိ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သမၼတက ႏုတ္ထြက္ေပးၿပီး လစ္လပ္သြားေသာသမၼတေနရာတြင္ ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုး ရခဲ့သည့္ ဒု-သမၼတက သမၼတတာဝန္ယာယီထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ သမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ သူျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွပင္ ေနာက္ထပ္ ဒုသမၼတေလာင္းတဦးကို အစားထုိး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံအစုအဖဲြ႔မွပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းနို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သမၼတတာဝန္ယာယီထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒု-သမၼတ၊ အျခား ဒု-သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ကာ မဲအမ်ားဆံုးရသူက သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္က လတ္တေလာတင္သြင္းမည့္ သမၼတမွာ ေခတၱခဏသာ တာဝန္ယူရမည့္ သေဘာျဖစ္ေလရာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး ပါတီကတာဝန္ေပးလ်ွင္ ထမ္းေဆာင္ရန္အဆင္သင့္ရိွသည့္ သူရ ဦးတင္ဦးလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အျခားတဦးဦးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတၱခဏသာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္၍ မည္သူျဖစ္သည္က အေရးမႀကီးလွဟု ထင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ တခုေျပာရန္ရိွသည္မွာ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္ဘဲ ေခတၱဆိုင္းငံံ့ထားလ်ွင္မရႏိုင္ဘူးလား၊ ပို၍မျမန္ဘူးလား ဟုေမးရန္ရိွပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတခုအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ပင္မဥပေဒ ( Mother Law) ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တရပ္ကို ျပင္ရန္ ခက္ခဲ၍ ၊ အခိ်န္ကုန္၍ ဆိုကာ သာမာန္အမ်ားစုမဲျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဆုိ သည္မွာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာတရပ္မဟုတ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ကလည္း လက္ခံလိမ့္မည္မထင္ပါ။ ၅၉ (စ)ကို တခါတည္းျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းက ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ကိစၥမွာ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး အေျခခံသေဘာတူညီ ထားခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ဟုသာျမင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိ႔ရိွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွလိုလားသည့္သူမ်ားအား အန္အယ္လ္ဒီ သမၼတက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းေရးလို ကိစၥမိ်ဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုညိွႏိႈင္းသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔ပါမွ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲ သာယာလွပမည္ျဖစ္၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း သမၼတဘယ္သူျဖစ္မလဲဆုိသည့္ က်ေနာ့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။ ရဲထြန္း (သီေပါ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up