ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳ