လုပ္အားခမရသည့္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သမား႐ုံးကုိ တုိင္ၾကားမည္ | DVB