ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ (၃)

(၅) ေရွ႕အလားအလာ (က) လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကာလ အခ်ိန္ဇယားက ၾကာျမင့္ပါတယ္။ တရားဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ငါးႏွစ္စီ အတိအက် သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ရက္ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရသက္တမ္းအရ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူမွန္မဟုတ္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းရဲ႕ သက္တမ္းက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ အသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကာလ မတုိင္ခင္အထိ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းမွာ ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရက္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္စတင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္က အၿပီးမသတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၄၅ ခုထက္ မနည္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလကုန္က်ရင္ အန္အယ္လ္ဒီက အမ်ားစု လႊမ္းမိ္ုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ အႀကီးအကဲေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီက အမ်ားစုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္က်ရင္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္မယ့္ အစီအစဥ္ လာပါမယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းရပါမယ္။ ပထမအဆင့္မွာေတာ့ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး အစုအဖြဲ႔ သံုးခုက (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းထားတဲ့ အစုအဖြဲ႔) ဒုတိယသမၼတ (သမၼတေလာင္း) တေယာက္စီကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ ဒုတိယသမၼတေတြကို အမ်ားစုမဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသက္၊ ႏိုင္ငံသား စတဲ့ သမၼတအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမဆုိ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္း ရွိ၊ မရွိကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရဲ႕ အႀကီးအမႉးေတြ၊ ဒုတိယအႀကီးအမႉးေတြ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔က စိစစ္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔က တင္ေျမႇာက္တဲ့ သမၼတေလာင္းကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ရပါတယ္။ တျခား တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိပါဘူး။ အစုအဖြဲ႔ တခုစီက သမၼတေလာင္း တေယာက္စီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြ႔ဲက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကို မဲေပး ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ မဲအမ်ားဆံုးရသူက သမၼတျဖစ္လာၿပီး ဒုတိယနဲ႔ တတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရသူေတြက ဒုတိယသမၼတေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ျပတ္ျပတ္သားသား အမ်ားစုျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ဆုိတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္က တပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ေလာက္အထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းမွာ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းက ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေနာက္ဆံံုးမွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑က သိပ္မရွိပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီမွသာ ပယ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိေတြကို တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ရပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ဟာ လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမယ့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကစလို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူရပါတယ္။ (ခ) မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္း ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီတို႔ ၾကားမွာ လအတန္ၾကာေအာင္ ဂ႐ုဓမၼထားၿပီး ခရီးဆက္ရမယ့္သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘာေတြဆက္လုပ္မလဲ ဆုိတာကို လူေတြက အာ႐ုံစိုက္ေနၾကတယ္။ တဘက္မွာလည္း လက္ရွိအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာလည္း အာဏာရွိေနတုန္းပါပဲ။ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ တင္းမာမႈေတြက အလြယ္တကူ ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ဆီကို စာပုိ႔ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ရွည္ၾကာတဲ့အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို လႊဲေျပာင္းယူဖို႔၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ေတြကို လႊဲေျပာင္းယူဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုရပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အႀကီးတန္း ပါတီ၀င္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးၿပီး လက္ေတြ႔နည္းနာပုိင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါမွာေတာ့ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ မူ၀ါဒပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ခ်ျပထားတာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနပါေသးတယ္။ အတိုက္အခံ ဘ၀မွာေတာ့ ဘယ္လိုကိစၥမွာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မလဲ ဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာေတာ့ ဒီလို အခြင့္အေရးမ်ဳိး မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘယ္သူ႔ကို ခန္႔အပ္မလဲဆုိတာကို ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလေလ၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုရေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကားကာလမွာ အမွ်င္မျပတ္တဲ့ ေမးခြန္းတခုက ဘယ္သူ႔ကို သမၼတတင္မလဲ ဆုိတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ႏိုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေနတဲ့ သားႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေခြ်းမတေယာက္ (ယူေက) ရွိတာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာမရွိတဲ့ သမၼတ တေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္။ သမၼတအထက္မွာ သူရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုးကို သူပဲ ခ်မွတ္ေပးမယ္လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာထားပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္က လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူး။ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တျခား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတဲ့အခါ သမၼတက သူ႔ေဘးမွာရွိမယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတမွာ အာဏာရွိတာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဆႏၵျပည့္အတုိင္း ျဖစ္ဖုိ႔ ထင္ရွားတဲ့လမ္းေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတကို စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကိုင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ျပလည္း လုပ္လိုစိတ္ရွိ၊ အမိန္႔အတုိင္း တေသြမတိမ္း လုိက္နာႏိုင္မယ့္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ဒီလို ႐ုပ္ေသးသမၼတကို ခန္႔အပ္မယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္ကလည္း ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ တေလွ်ာက္လံုး ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္တလံုးၾကားလုပ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန တုိင္းျပည္ကိ္ု အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ဳိးကို စစ္တပ္က ႏွစ္သက္ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါတင္မက သမၼတဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တို႔ရဲ႕ ဥကၠ႒တာ၀န္ေတြကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္လုိ႔ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိတဲ့ သမၼတတေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ စိုးရိမ္မႈက ပိုဆုိးသြားႏုိင္ပါတယ္။ (ဂ) အစိုးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္အတြက္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥတခုကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဟာ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္တဲ့ စစ္အရာရွိေတြက ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ကိုင္ထားပါလိမ့္မယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြက သမၼတနဲ႔ ကက္ဘိနက္ကို အစီရင္ခံတင္ျပရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ စစ္တပ္ရဲ႕ အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္မွာပဲ ဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ထဲေရးေအာက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္နဲ႔ အင္အားႀကီးတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ေထြအုပ္ဌာနဟာ တႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေနာက္ထပ္တႏွစ္ေလာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါတယ္။ အစိုးရသစ္က လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးက အစေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို မတ္လအကုန္မွာ လႊဲေျပာင္းတဲ့အခါမွာ တတုိင္းျပည္လံုးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚမွာ က်ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလဲဆုိတာကို ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး မဲဆြယ္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ပထမ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မွာ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ဖိအားေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရသစ္နဲ႔ အစိုးရေဟာင္းတို႔ၾကားမွာ ဘာေတြကြာျခားသြားသလဲ ဆုိတာကို ျပသရပါမယ္။ ဒီကိစၥက မလြယ္ပါဘူး။ လြယ္ကူတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးျဖစ္လို႔ ခက္ခဲတဲ့အပိုင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဒီအလုပ္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီလက္ထက္မွာ အေဟာင္းအေျမ့ လုပ္နည္းလုပ္ငန္းေတြ၊ အ႐ုိးစြဲ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္လို႔ စဥ္းစားစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီကလည္း ရွင္းလင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ခ်ျပထားတာ မရွိေသးဘဲ ေယဘုယ်ေတြေလာက္မွာပဲ ရပ္တန႔္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကိုေထာက္ရင္ ကာလလတ္ အေရးႀကီးဦးစားေပး (တရားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔လိုမ်ဳိး အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္တဲ့) ကိစၥမ်ဳိးေတြကို အန္အယ္လ္ဒီက ေစာႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး လက္ေတြ႔လုပ္ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရတုိကာလမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ သိသိသာသာ တုိးတက္လာဖို႔ကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမွာ တခ်ိဳ႕ အေျပာင္းအလဲေတြကို လုပ္ျပႏိုိင္မယ္ဆုိရင္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ အဓိက ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ဆႏၵရွိၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြကို ေျပာမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို တုိးေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵျပတာေတြကို တရားမ၀င္ သတ္မွတ္ထားတာကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဒီလို ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အတြက္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာလည္း mobile banking စနစ္ကို အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အခုထက္ အားေကာင္းေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါတင္မက အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရက မႏိုိင္မနင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရပါဦးမယ္။ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ဘက္ေပါင္းစံု ၀႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေစဖို႔ ထိန္းညႇိရပါမယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အထိမခံ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ရပါမယ္။ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီေတြကလည္း အစိုးရသစ္ကို ပညာစမ္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးဆုိေပမယ့္ တန္းတူ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတခုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွာ ခ်ိန္ဆ ဆက္ဆံသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ (၆) နိဂံုး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ၾကည့္ရင္ လူေတြက အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္တၿပီး သူတို႔ဘ၀ေတြ ပိုေကာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေနသလဲဆုိတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သမုိင္းနဲ႔ခ်ီ ေတာ္လွန္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚ ယံုၾကည္ပံုအပ္ၿပီး မဲေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္မားတာနဲ႔အမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ တာ၀န္ေတြက မေသးပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳပုိင္း အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး လူသားအရင္းအျမစ္ အလွ်င္အျမန္ မရတတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ အတက္ခရီးက မတ္ေစာက္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေထာက္ခံသလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း တခဲနက္ ရရွိမွာျဖစ္လုိ႔ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ အေျခခံျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားတာေတာ့ မဟုတ္သလုိ လြယ္ကူတဲ့ အေျဖဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ ျပႆနာေတြကို ပညာသားပါပါ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အေပါင္းလကၡဏာ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကာလက အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up