အလုပ္သမား ခံစားခြင့္ရရွိေရး လႈိင္သာယာ ဇာထုိးပန္းထုိးစက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ