လာမည့္ရက္အတြင္း ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း ျမင့္တက္ႏုိင္ - DVB