သခင့္အႀကိဳကို ၇ လေက်ာ္သည့္အထိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ေသာ ေခြးကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB