လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္ေနရန္ ေငြေၾကးကမ္းလွမ္းၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟု ဟန္နာမိသားစု ေျပာ - DVB