မီးေလာင္မဂၤလာေစ်း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ - DVB