၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ - DVB