ေဒၚစုအတြက္ ဆက္ေလွ်ာက္ေနပါသီခ်င္း စပ္ဆုိခဲ့သူ အဆုိေတာ္ ဘုိႏုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိ | DVB