ခ်စ္သူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည့္ မိန္းကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB