တ႐ုတ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ သဘာ၀အလင္းတန္းမ်ား ေပၚထြက္ (႐ုပ္သံ) - DVB