ခုိင္လုံမဲ ၈ ပုံ ၁ ပုံအထက္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ေၾကး ျပန္ေပးမည္ | DVB