ထုိင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ခ်ီတက္ေတာင္းဆုိ | DVB