စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး ဘုန္းႀကီးဘ၀မွ ကိုယ္ဟန္ျပမယ္ျဖစ္လာသူ - DVB