ေကာ္မရွင္ထံ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကန္႔ကြက္ထားမႈ ၄ ခုရွိ | DVB