ေရႀကီး/ေျမၿပိဳမႈ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ေရးေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပုံ) | DVB