ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ သမၼတဇူးမား ၀မ္းနည္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ - DVB