ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ ညေန ၆ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြအတြက္ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီမွာ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၃၈ ေနရာကို ေၾကညာသြားရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီက  ၂၂ ေနရာနဲ႔ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၇  ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၈ ေနရာနဲ႔ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ဳီးသားမ်ားဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးပါတီက ၁ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာစုစုေပါင္း ၆၃၀ အနက္  ၅၈၈ ေနရာ ေၾကညာထားၿပီး ၄၂ ေနရာ ေၾကညာဖုိ႔ က်န္ရွိပါတယ္။   တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေရႊကူ (၁) ဦးတင္ဦးယု (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေရႊကူ (၂) ဦးျမသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္း (၁) ဦးစိုးဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္း (၂)  ေဒၚစုျမတ္ထက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကန္႔ဘလူ (၁)  ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကန္႔ဘလူ (၂)  ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟန္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ စစ္ကုိင္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အရာေတာ္ (၁)  ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ အရာေတာ္ (၂) ဦး၀ဏၰ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ဳိင့္ (၁) ဦးျမင့္ေမာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ဳိင့္ (၂) ဦးသိန္းဟန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟုမၼလင္း (၁) ဦးသန္းညြန္႔ (တိုင္းလိုင္ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ) ၁၂။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟုမၼလင္း (၂) ဦးေက်ာ္ေဌးလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၁၃။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ (၁) ဦးေအာင္သူရ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ (၂) ဦးရဲျမင့္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၁၅။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်င္း (၁) ဦးေအာင္ဆန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သပိတ္က်င္း (၂) ဦးတင္ျမင့္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၁၇။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း (၁) ဦးစံေက်ာ္လွ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၁၈။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ပုဏၰားကၽြန္း (၂)  ဦးေအာင္သန္းတင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၁၉။  ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ (၁)  ဦးသာထြန္းေအာင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၀။  ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာ (၂) ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီး (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ (၁) ဦးထြန္းလွစိန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ (၂) ဦးေမာင္အုန္း (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ (၁)၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂၄။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ (၂) ဦးထြန္းေအာင္သိန္း (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၅။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲ (၁) ဦးေက်ာ္လြင္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၆။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲ (၂) ဦးသန္းေမာင္ဦး (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ၂၇။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲ (၁) ဦး၀င္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲ (၂) ဦးႏုိင္ေႂကြေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဂြ (၁) ဦးစုိး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဂြ (၂) ဦးညီပု (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူး (၁) ေဒၚျမတ္မာလာထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူး (၂) ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ)   ၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ႈိး (၁) ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လား႐ႈိး (၂) ဦးေအာင္သူ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းယန္း (၁) ဦးစိုင္းလိႈင္ခမ္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းယန္း (၂) ဦးတင္၀င္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပ်ဥ္း (၁) ဦးအီးရွာေမြ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပ်ဥ္း (၂) ဦးစိုင္းလွ၀င္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up