ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ မဲရရွိထားမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန | DVB