ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ မဲရရွိထားမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန | DVB