မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕တြင္း လက္နက္ႀကီးထပ္က်၊ ေနအိမ္တလုံး ထိမွန္မီးေလာင္ | DVB