ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ည ၉ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ည ၉ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၅၄ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၄၆ ေနရာ၊ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၄ ေနရာ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ၁ ေနရာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ ၁ ေနရာ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၁ ေနရာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ ၁ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ည္ေဖြ (၁) ဦးဘီေထာေဇာင္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်ည္ေပြ (၂) ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္ (စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီ (၁) ဦးမင္းမင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီ (၂) ဦးေအးမင္း (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆြမ္ဘရာဘြန္ (၁) ေဒၚေဂ်ထုေရာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆြမ္ဘရာဘြန္ (၂) ဦးေဇာ္ဒြဲ (ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ) ၇။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘဲြ႔ (၁) ေဒါက္တာဦးတင္၀င္းေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘဲြ႔ (၂) ဦးေစာခ်စ္ခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီ (၁) ဦးအုိက္က်န္ခမ္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီ (၂) ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါး (၁) ဦးဇုိဘြဲ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါး (၂) ဦးေရႊထီးအုိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံ (၁) ဦးေထာင္းခုိမန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တြန္းဇံ (၂) ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္ (ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ (၁) ဦးေအာင္သန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ (၂) ဦးတိတ္ထန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦး (၁) ေဒၚသင္းသင္းၾကဴ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခင္ဦး (၂) ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရဦး (၁) ဦးသန္းညြန္႔၀င္း (ခ) ဦးသန္းညြန္႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရဦး (၂) ဦးျမင့္ေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီပဲယင္း (၁) ေဒၚႏွင္းခိုင္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီပဲယင္း (၂) ဦးမိုးမင္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တန္႔ဆည္ (၁) ဦးေက်ာ္ေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တန္႔ဆည္ (၂) ဦးမင္းလြင္ (ခ) ဦးျမင့္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲ (၁) ဦးေဇာ္ထက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲ (၂) ဦးျမင့္ၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းေတာ္ (၁) ဦးဘိုးသန္းညြန္႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းေတာ္ (၂) ဦးသန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀န္းသို (၁) ဦးေဇာ္လင္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀န္းသို (၂) ေဒၚခိုင္ခိုင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္း (၁) ဦးေက်ာ္ဆန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းကင္း (၂) ေဒါက္တာဆန္း၀င္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူး (၁) ဦးျမင့္ႏိုင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူး (၂) ဦးထန္ခိုေဟာက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၱီး (၁) ဦးေမာင္ေတး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခႏၱီး (၂) ဦးသိန္းလိႈင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ (၁) ဦးခင္ေမာင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၈။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ (၂) ဦးေဌးလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ေခါင္း (၁) ဦးသက္မင္းေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ေခါင္း (၂) ဦး၀င္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သဲကုန္း (၁) ဦးေဇာ္ႏိုင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သဲကုန္း (၂) ဦးေဇာ္လင္းထိုက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဇီးကုန္း (၁) ဦးဥာဏ္၀င္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဇီးကုန္း (၂) ဦးထူးခိုင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ (၁) ေဒၚစန္းစန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ (၂) ဦးစိုး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴ (၁) ဦးဟန္ေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴ (၂) ေဒၚဇင္နီနီ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ (၁) ဦးေအာင္သန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ (၂) ေဒၚျမင္းစန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါ (၁) ဦးျမင့္ေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၂။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါ (၂) ဦးေအာင္ဆန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၃။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးလင္း (၁) ဦးေဌး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးလင္း (၂) ေဒၚယဥ္ယဥ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up