မဟာခ်ိဳင္တြင္ ကေလးလုပ္သား ၁၆ ဦး အပါအ၀င္ ျမန္မာ ၇၄ ဦးကို ကယ္ထုတ္ - DVB