ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္ | DVB