ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးမဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၆၂ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၅၂ ေနရာ၊ ၾက့ံခုိင္ေရးပါတီက ၇ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၃ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မခ်မ္းေဘာ (၁) ဦးရား၀မ္းဂ်ဳံ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မခ်မ္းေဘာ (၂) ဦးဆြမ္ဒူေနာ္ေအာင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃။ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ (၁) ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ (၂) ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ (၁) ဦးဗန္ေထာင္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၆။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ (၂) ေဒါက္တာမႈထန္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ (၁) ေဒၚေအးျမတ္မြန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ (၂) ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀က္လက္ (၁) ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀က္လက္ (၂) ဦးစိုး၀င္းထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာ (၁) ေဒၚအမာၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာ (၂) ေဒၚေအာင္ၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦး (၁) ဦး၀င္းျမင့္ (ခ) ဦး၀င္းျမင့္ခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦး (၂) ဦးေက်ာ္ဆန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီ (၁) ဦးေရႊေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီ (၂) ဦးထြန္းထြန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴ (၁) ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴ (၂) ဦးတင့္ဆန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာ (၁) ေဒၚညိဳညိဳဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာ (၂) ဦးထြန္းထြန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳ (၁) ဦးတင္ေသာင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳ (၂) ဦးမင္းဟန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ (၁) ဦးသက္ႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ (၂) ဦး၀င္းေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ (၁) ဦးေအာင္မင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ (၂) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သား (၁) ဦးမင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သား (၂) ေဒၚသင္းျမျမသင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီး (၁) ေဒၚၿငိမ္းသက္ႏြယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီး (၂) ဦးစိန္ေက်ာ္မိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ (၁) ဦးတင္စုိး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၂။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ (၂) ဦးျမင့္စိုး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၃။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထို (၁) ဦး၀ဏၰေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထို (၂) ေဒါက္တာေအးဇံ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီး (၁) ဦးတင္ရွိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီး (၂) ဦးလြင္စိုးမင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ (၁) ေဒၚသစ္သစ္ျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၈။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ (၂) ဦးမိုးျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၉။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း (၁) ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၀။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း (၂) ဦးႏိုင္ေဇာ္လင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း (၁) ဦးညီညီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း (၂) ဦးသိန္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္း (၁) ဦးေဇာ္မိုးလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္း (၂) ေဒၚသက္သက္မူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတး (၁) ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတး (၂) ဦးေနႏိုင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာမႉး (၁) ေဒၚသႏၱာေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာမႉး (၂) ဦးေဇာ္မင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲ (၁) ဦးစိုင္းထြန္း၀င္း (ခ) စိုင္းေနာ္ခမ္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲ (၂) ဦးစိုင္းထြန္းဉာဏ္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ (၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္း (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၅၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ (၂) ဦးကိန္မိုင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၅၃။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတ (၁) ဦးေက်ာ္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတ (၂) ဦးေအာင္ကိုကိုဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၅။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲ (၁) ေဒၚရီရီထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၆။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲ (၂) ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ (၁) ဦးစန္းေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၈။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ (၂) ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၉။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴ (၁) ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၀။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴ (၂) ဦးစန္းေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလး (၁) ဦးခင္ဘို (ခ) ေအာင္ခင္ဗိုလ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၂။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလး (၂) ဦးစံမင္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up