ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္ | DVB