ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ည ၉ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၄၈ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးမဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔   ည ၉ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ ၁ ဦး၀င္းညြန္႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ ၂ ဦးေနာ္လီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၁ ဦးHလေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၂ ဦးလဆုိင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ကယားျပည္နယ္ လြဳိင္ေကာ္ ၁ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ကယားျပည္နယ္  လြဳိင္ေကာ္ ၂ ဦးတင္ျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆုိ ၁ ဦးသုိးရယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆုိ ၂ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္း ၁ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၀။ ကယားျပည္နယ္ ဖားေဆာင္း၂ ဦးရန္ႏုိင္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး ၁ ဦးေစာလွျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး ၂ ဦးေစာေဂ်ေအ၀င္းျမင့္ (ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ) ၁၃။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးေသာင္းျမင့္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၄။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္  ၂ ေဒၚနီလာလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးေအာင္ေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ စစ္ကိုင္းတုိင္း ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇလင္း (ခ) ေဇလင္းေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ပဲခူးတုိင္း သနပ္ပင္ ၁ ေဒါက္တာ ေစာညိဳ၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ ပဲခူးတုိင္း သနပ္ပင္ ၂ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ပဲခူတုိင္း ေညာင္ေလးပင္ ၁ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ ပဲခူးတုိင္း ေညာင္ေလးပင္ ၂ ဦးညီညီေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ ပဲခူးတုိင္း ေက်ာက္တံခါး ၁ ဦးလင္းလင္းေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ ပဲခူးတုိင္း ေက်ာက္တံခါး ၂ ဦးၾကည္ခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူ ၁ ဦးေအးမင္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူ ၂ ဦးမုိးမခ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ ပဲခူးတုိင္း ေပါင္းတည္ ၁ ဦးရဲလင္းနုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ ပဲခူးတုိင္း ေပါင္းတည္ ၂ ဦးထြန္းထြန္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ ပဲခူးတုိင္း လက္ပံတန္း ၁ ဦးခင္ေမာင္ရင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ ပဲခူးတုိင္း လက္ပံတန္း ၂ ဦးမ်ဳိးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ မေကြးတုိင္း ငါးဖယ္ ၁ ဦးစန္းၾကဴ  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ မေကြးတုိင္း ငါးဖယ္ ၂ ဦးခင္ေမာင္လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ မေကြးတုိင္း မင္းလွ ၁ ဦးလႈိင္ျမင့္သန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ မေကြးတုိင္း မင္းလွ ၂ ဦးေမာင္ကုိ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၃။ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာ ၁ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာ ၂ ဦးမင္းေအာင္မြန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၅။ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္း ၁ ေဒါက္တာ ခင္ႏုိင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္း ၂ ဦးမင္းမင္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယ ၁ ဦးအာကာလင္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၈။ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယ ၂ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၉။ ရွမ္းျပည္နယ္ မဘိမ္း ၁ ဦးေမာင္ညိဳ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၀။ ရွမ္းျပည္နယ္ မဘိမ္း ၂ ဦးမင္းမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းဆတ္ ၁ ဦးသန္း၀င္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၄၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းဆတ္ ၂ ဦးဒါ၀ိဒ္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၄၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းတုန္ ၁ ဦးေစာမူးလာ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၄၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းတုုန္ ၂ ဦးဆန္း၀င္းေအာင္ (ခ) ဦးေအာင္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းေယာင္း ၁ ဦးအုိက္ခန္းႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းေယာင္း ၂ ဦးစုိင္းရွဲန္တစ္လုံး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ ဧရာတီတုိင္း ဖ်ာပုံ ၁ ဦးေဇယ်ာမင္းသိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ဧရာ၀တီတုိင္း ဖ်ာပုံ ၂ ဦးဘုိဘုိမင္းေဇာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up