ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ညေန ၃ နာရီ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးမဲ ရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ညေန ၃ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၅၈ ေနရာအတြက္ ေၾကညာရာမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၄၆ ေနရာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၇ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၄ ေနရာနဲ႔ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ အႏုိင္ရသြားပါတယ္။ ၁။ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုး (၁) ဦးသိန္းေအာင္ (ခ) ဦးစဲရယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုး (၂) ဦးေဘာ့စကုိ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာ (၁) ဦးဘီရယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာ (၂) ဦးလွေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ (၁) ဦး၀ူထန္ဒိတ္ခုတ္ (ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္) ၆။ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ (၂) ဦးဆြန္ဒုတ္က်င့္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၇။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြး (၁) ဦးေက်ာ္ေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြး (၂) ေဒၚခင္ခ်ဳိလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီး (၁) ဦးေဇာ္မင္းထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး ေတာင္တြင္းႀကီး (၂) ဦး၀င္းျမင့္လႈိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ (၁) ဦးသန္းေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ (၂) ဦးေဇာ္မ်ဳိး၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ (၁) ဦးေသာင္းေရႊ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ မေကြးတိုင္ေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ (၂) ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး (၁) ဦးေက်ာ္စြမ္းရည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး (၂) ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမ (၁) ဦးေဇာ္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမ (၂) ဦးျမင့္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆင္ေပါင္၀ဲ (၁) ဦးတင္ေမာင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆင္ေပါင္၀ဲ (၂) ဦးေက်ာ္လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံ (၁) ဦးေဇာ္မင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံ (၂) ဦးေအးေက်ာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိတ္ျဖဴ (၁) ေဒၚသက္မြန္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိတ္ျဖဴ (၂) ဦးေက်ာ္ဆန္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာ (၁) ဦးထင္လင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာ (၂) ဦးေက်ာ္ျမင့္(အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီး (၁) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီး (၂) ဦးရဲမင္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ (၁) ဦးလွေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ (၂) ဦးရန္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုးကၽြန္း (၁) ဦးတင္၀င္း (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၂။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုးကၽြန္း (၂) ဦးေအာင္ႏိုင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကေလာ (၁) ဦးစုိးညြန္လြင္ (ခ) ဦးစုိးႀကီး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကေလာ (၂) ဦးသန္းထုိက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာငံ (၁) ဦးေအးမင္းစုိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရြာငံ (၂) ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ (ခ) ဦးေအာင္ျမတ္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၇။ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ား (၁) ဦးစုိင္းေက်ာ္ေဇယ် (ခ) စုိင္းယဥ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၈။ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ား (၂) ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၉။ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခး (၁) ဦးစိုင္းေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၄၀။ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခး (၂) ဦးစိုင္းလံု (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၄၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိ (၂) ေဒါက္တာညီညီေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကိုင္ (၁) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၄။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကိုင္ (၂) ဦးေဘရင္နယ္ (ခ) ခင္ေမာင္လြင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၅။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေထာင့္ (၁) ဦးစုိးမုိးထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေထာင့္ (၂) ေဒၚခင္ေစာမူ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၄၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သာေပါင္း (၁) ေဒၚခင္မိုး၀ါ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး သာေပါင္း (၂) ဦးေအာင္ေအာင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ဳံေပ်ာ္ (၁) ေဒၚသီတာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ဳံေပ်ာ္ (၂) ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ (၁) ဦးမ်ဳိးညြန္႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၂။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ (၂) ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၃။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ (၁) ဦးလွမိုးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ (၂) ေဒၚစုစုေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၅။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ဳိတ္လတ္ (၁) ဦးေက်ာ္ေဇယ် (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၆။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ဳိတ္လတ္ (၂) ဦး၀င္းလိႈင္ (ခ) ဦးညိဳ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေဒးဒရဲ (၁) ဦးသန္းလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၈။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေဒးဒရဲ (၂) ဦးခင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up