ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ ည ၁၁ နာရီ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ဒီကေန႔ ည ၁၁ နာရီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္ေတြက အႏုိင္ရတဲ့ ၃၆ ဦးကုိ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးလမာေနာ္ေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ၄၃၉ မဲ၊ ၂။ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအးေမာင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၂၇၄၃ မဲ၊ ၃။ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ဦးသန္းလင္းလင္း အန္အယ္လ္ဒီ ၁၆၁၆ မဲ၊ ၄။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္္ ေဒၚခင္စႏၵီ အန္အယ္လ္ဒီ ၄၄၇၇၃ မဲ၊ ၅။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္စုိး အန္အယ္လ္ဒီ ၃၄၅၅၁ မဲ၊ ၆။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးသာခ်ဳိ (ခ) ဦးတင္ႀကိဳင္ အန္အယ္လ္ဒီ ၅၂၀၆၁ မဲ၊ ၇။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးကံဦး အန္အယ္လ္ဒီ ၈၈၂၇၆ မဲ၊ ၈။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကံျမင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ၃၈၄၉၁ မဲ၊ ၉။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္သန္းႏု အန္အယ္လ္ဒီ ၂၂၄၃၄ မဲ၊ ၁၀၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ဦးၿငိမ္းသစ္ (ခ) ဦးေသာင္းထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၉၃၁၇၄ မဲ၊ ၁၁။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္စုိးလင္း အန္အယ္လ္ဒီ ၆၃၈၄၉ မဲ၊ ၁၂။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚစုိးႏြယ္ေအး အန္အယ္လ္ဒီ ၄၉၅၅၉ မဲ၊ ၁၃။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးေရႊကို အန္အယ္လ္ဒီ ၉၆၂၂၃ မဲ၊ ၁၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးခင္ေမာင္စုိး အန္အယ္လ္ဒီ ၇၃၉၇၄ မဲ၊ ၁၅။ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးဉာဏ္ဟိန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၂၃၈၈၉ မဲ၊ ၁၆။ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ဦးေစာထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၂၈၆၆၃ မဲ၊ ၁၇။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၃၇၉၁၇ မဲ၊ ၁၈။ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ ၁၀၄၄၉၀ မဲ၊ ၁၉။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္စုိး (ခ) ေမစုိး အန္အယ္လ္ဒီ ၁၆၄၁၉ မဲ၊ ၂၀။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးစုိးသူရထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၄၂၁၄၄ မဲ၊ ၂၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဘုိဘုိဦး အန္အယ္လ္ဒီ ၃၇၆၀၉ မဲ၊ ၂၂။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးထြန္းျမင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ၃၁၀၃၂ မဲ၊ ၂၃။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္မင္း အန္အယ္လ္ဒီ ၅၂၉၅၆ မဲ၊ ၂၄။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၃၄၃၁၂ မဲ၊ ၂၅။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းလင္းေမာ္ အန္အယ္လ္ဒီ ၃၉၀၉၆ မဲ၊ ၂၆။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအး၀င္း အန္အယ္လ္ဒီ ၆၂၈၁၉ မဲ၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၂၇။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးညြန္႔ေ၀ အန္အယ္လ္ဒီ ၂၉၁၅၃ မဲ၊ ၂၈။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ဦးအုန္းသြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ၂၆၇၄၀ မဲ၊ ၂၉။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ၁ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အန္အယ္လ္ဒီ ၄၈၈၈၉ မဲ၊ ၃၀။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ၂ ဦးျမင့္ေဆြ အန္အယ္လ္ဒီ ၄၂၉၀၆ မဲ၊ ၃၁။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး အန္အယ္လ္ဒီ ၄၇၃၈၈ မဲ၊ ၃၂။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၂ ဦးမင္းမင္း အန္အယ္လ္ဒီ ၄၃၈၈၅ မဲ၊ ၃၃။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးေအာင္သန္းထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၂၈၅၆၄ မဲ၊ ၃၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ၂ ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦး အန္အယ္လ္ဒီ ၂၇၆၂၅ မဲ၊ ၃၅။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ဦးရဲမင္းထြန္း အန္အယ္လ္ဒီ ၄၁၆၀၉ မဲ၊ ၃၆။ မႏၱေလးတုိင္္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ဦးေအာင္ၾကည္ အန္အယ္လ္ဒီ ၃၅၅၉၀ မဲ၊

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up