အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ မေခ်ာစႏီၵထြန္းကို ႐ုံးခ်ိန္း ထပ္မံခ်ိန္းဆို - DVB