ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္၊ ေဒသခံမ်ား ေနအိမ္စြန္႔ခြာ (႐ုပ္သံ) - DVB