အေမရိကန္ႏွင့္ မည္သည့္စစ္ပြဲမဆုိ ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ရွိဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ေျပာ (႐ုပ္သံ) - DVB